top of page
Logo Transparent without shadow.png

Integritetspolicy

Vi på Kidsify är måna om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. I denna integritetspolicy kan du läsa om vilka personuppgifter vi samlar in och hur dessa behandlas.


Denna integritetspolicy gäller för samtliga Kidsify-produkter.


De Allmänna villkoren och integritetspolicyn utgör tillsammans avtalet mellan dig och Kidsify. De definitioner och begrepp som förekommer i denna integritetspolicy har samma innebörd som de har i de Allmänna villkoren om inget annat anges.

 

Allmän information

 

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla slags uppgifter som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en fysisk person som är i livet. Vanliga personuppgifter är namn och kontaktuppgifter, men det kan även vara bilder av individer och ljudupptagningar som behandlas i dator även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar om dig?

Kidsify AB (org.nr 556227-7833) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor

Om du har några frågor eller funderingar kring vår integritetspolicy och behandling av personuppgifter, eller om du skulle vilja framföra ett klagomål, invända mot en intresseavvägning eller något annat, vänligen kontakta oss genom att mejla ditt ärende till support@kidsify.se eller skriv till:
Kidsify AB
Att: Johannes Lagtun 
Kvickrotsgränd 120
165 76 Hässelby

 

Integritetsskydd och säkerhet

Kidsify säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part och vi lämnar enbart ut dina personuppgifter till tredje part som hanterar våra IT-system och vår datalagring, vår marknadsföring, vår distribution samt våra ekonomiska transaktioner. Sådan tredje part hanterar då personuppgifterna som vårt personuppgiftsbiträde, och behandling av personuppgifterna sker enbart för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Vi upprättar skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de blir bundna av säkerhets- och sekretesskrav som överensstämmer med denna integritetspolicy och tillämplig lag. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndighet om lagen kräver det och även till ombud vid en eventuell tvist. Dina personuppgifter kan också komma att överföras till tredje part i fall av omorganisation, fusion eller överlåtelse av Kidsify verksamhet.
Vi kommer att skydda dina personuppgifter genom att tillämpa en adekvat IT-säkerhet och vi ställer motsvarande krav på de personuppgiftsbiträden vi anlitar. Du kommer inte bli föremål för beslut tagna av oss som enbart grundar sig på automatiserad behandling av dina personuppgifter.
Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alltid rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.
Vi samlar aldrig in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.
Vi behandlar inte personuppgifter från personer som är under 18 år. I förekommande fall är det vårdnadshavare eller annan person över 18 år som registrerar sig för de tjänster som den underåriga sedan använder.
Vi lagrar principiellt inte heller s.k. känsliga personuppgifter om dig. Känsliga personuppgifter är t.ex. uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning eller genetiska och biometriska uppgifter.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få veta vilka personuppgifter Kidsify behandlar om dig och att få dem rättade. Du kan också kräva att behandlingen av personuppgifterna begränsas eller att personuppgifterna raderas om inte behandlingen är en förutsättning för att Kidsify ska kunna uppfylla sitt avtal med dig eller tillhandahålla en tjänst till dig. Vissa av dina uppgifter kan också behöva sparas för att uppfylla skyldigheter enligt lag.
Vill du ha ett registerutdrag, utnyttja din eventuella rätt till dataportabilitet, invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring eller profilering, invända mot personuppgiftsbehandlingar vi gör under den lagliga grunden intresseavvägning eller om du bara behöver hjälp med något annat kring dina personuppgifter, kontakta oss via de kontaktvägar som anges under rubriken ”Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor” så hjälper vi dig. Vi har alltid som mål att du ska känna dig trygg och rättvist behandlad av oss då det gäller din integritet.
Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter lagrade av oss hittar du kontaktuppgifter till dem här: www.datainspektionen.se

Hur samlas personuppgifter in?

Insamling av personuppgifter kan vara både aktiv och passiv. Aktiv insamling sker när du som användare lämnar dina uppgifter till oss i samband med t.ex. skapande av ett användarkonto. Passiv insamling sker exempelvis genom att information samlas in om din användning av media i tjänsterna och genom tekniska verktyg som cookies.

 

Behandling av personuppgifter

 

För dig som använder våra tjänster Kidsify och Kidsify Förskola

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att möjliggöra digital registrering, att ge tillgång till digitala prenumerationstjänster, att administrera konton, att ge support samt att utveckla och förbättra våra tjänster utifrån olika tekniska förutsättningar.

Vilka personuppgifter behandlas?

Inom ramen för tjänsten Kidsify behandlar vi ditt namn, din e-postadress, typ av medlemskap samt ett medlems-ID. Föräldrar kan i tjänsten även registrera upp till tre namn och födelsedatum för att anpassa utbudet till åldern på sitt barn. Den informationen är frivillig.
Inom ramen för tjänsten Kidsify Förskola behandlar vi anställdas namn, titel, e-postadress och telefonnummer, kommun samt ett Kund-ID. För tjänsten Kidsify Förskola lagras inga personuppgifter som kan kopplas till barnet som använder tjänsten.
För båda tjänsterna lagrar vi information om användande av media i tjänsterna samt information som genereras i supportärenden. Om du har tecknat ett abonnemang behandlar vi även betalningskvittenser samt information om betalningslösning och betalningshistorik. Vi lagrar även teknisk information som IP-adress, särskilda enhetsidentifierare (UID), vilken webbläsare och vilket operativsystem som används samt vilken version av appen som är nedladdad.
Ovanstående behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig, och för du ska kunna prenumerera på tjänsterna.

Laglig grund

De personuppgifter som anges ovan behandlar vi (om inte annat uttryckligen anges) under den lagliga grunden fullgörande av avtal.

Lagringsperiod

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du har en aktiv prenumeration. När din prenumeration varit passiv i ett år och du inte antagit erbjudanden om förlängning raderas eller avidentifieras dina personuppgifter. Under den tid din prenumeration är passiv behandlar vi dina personuppgifter under den lagliga grunden intresseavvägning. Supportärenden lagras så länge ett ärende är aktuellt och utifrån en bedömning upp till ett år efter avslutat ärende. Radering ur backuper sker efter ytterligare tre månader. Undantag från radering av personuppgifter gäller för sådant vi behöver spara enligt lag, till exempel bokföringslagen. När vi inte längre har ett krav enligt lag på att spara sådana personuppgifter raderas även dessa. Om du vill att dina personuppgifter ska raderas tidigare kan du när du vill kontakta oss via de kontaktvägar som anges under rubriken ”Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor” så hjälper vi dig att radera alla personuppgifter som inte krävs för att fullgöra något av våra gemensamma åtaganden.

För dig som deltar i en marknadsundersökning eller liknande.

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att ge dig möjligheten att frivilligt delta i digitala undersökningar och liknande för att hjälpa oss att förbättra vår tjänst och vårt utbud.

Vilka personuppgifter behandlas?

Vi behandlar ditt medlems- eller kund-ID och din e-postadress.

Laglig grund

De personuppgifter som anges ovan behandlar vi under den lagliga grunden intresseavvägning.

Lagringsperiod

Vi lagrar dina personuppgifter för dessa ändamål under den tid marknadsundersökningen (inklusive eventuell utvärdering) pågår, dock maximalt i ett år efter att marknadsundersökningen genomförts. Därefter raderas eller avidentifieras dina personuppgifter. Radering ur backuper sker efter ytterligare tre månader. Om du vill att dina personuppgifter ska raderas tidigare kan du när du vill kontakta oss via de kontaktvägar som anges under rubriken ”Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor” så hjälper vi dig att radera alla personuppgifter som inte krävs för att fullgöra något av våra gemensamma åtaganden.

För dig som deltar i en tävling eller liknande.

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att ge dig möjligheten att frivilligt delta i digitala tävlingar och liknande.

Vilka personuppgifter behandlas?

Vi behandlar ditt medlems- eller kund-ID och din e-postadress.

Laglig grund

De personuppgifter som anges ovan behandlar vi under den lagliga grunden intresseavvägning.

Lagringsperiod

Vi lagrar dina personuppgifter för dessa ändamål under den tid tävlingen (inklusive eventuell utvärdering) pågår, dock maximalt i ett år efter att tävlingen genomförts. Därefter raderas eller avidentifieras dina personuppgifter. Radering ur backuper sker efter ytterligare tre månader. Om du vill att dina personuppgifter ska raderas tidigare kan du när du vill kontakta oss via de kontaktvägar som anges under rubriken ”Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor” så hjälper vi dig att radera alla personuppgifter som inte krävs för att fullgöra något av våra gemensamma åtaganden.

För dig som får digitala nyhetsbrev eller annan digital information och marknadsföring

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att ge dig information om innehåll och händelser i dina tjänster samt ge information om och marknadsföra relevant verksamhet.

Vilka personuppgifter behandlas?

Vi behandlar ditt medlems- eller kund-ID och din e-postadress.

Laglig grund

De personuppgifter som anges ovan behandlar vi under den lagliga grunden intresseavvägning.

Lagringsperiod

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du har en aktiv prenumeration. När din prenumeration varit passiv i ett år och du inte antagit erbjudanden om förlängning, raderas eller avidentifieras dina personuppgifter. Radering ur backuper sker efter ytterligare tre månader. Om du vill att dina personuppgifter ska raderas tidigare kan du när du vill kontakta oss via de kontaktvägar som anges under rubriken ”Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor” så hjälper vi dig att radera alla personuppgifter som inte krävs för att fullgöra något av våra gemensamma åtaganden.
Du kan när du vill avregistrera dig från digitala nyhetsbrev eller digital marknadsföring genom att klicka på länken för avregistrering i våra mejlutskick. Då upphör behandlingen av dina personuppgifter i vårt system för detta ändamål.

För dig som är kontaktperson hos leverantör

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna förenkla kontakter med våra leverantörer.

Vilka personuppgifter behandlas?

Vi behandlar namn på företaget, namn på kontaktpersoner, e-postadress och telefonnummer.
För det fall leverantören utgörs av en enskild firma eller privatperson, kan även privata kontaktuppgifter behandlas. Om du har en enskild firma kan vi behöva behandla firmans organisationsnummer (ditt personnummer) för att vara säkra på att korrekt kunna identifiera din firma.

Laglig grund

De personuppgifter som anges ovan behandlar vi under den lagliga grunden intresseavvägning.

Lagringsperiod

Vi lagrar dessa personuppgifter under tiden vi har en affärsrelation med leverantören. Om vi inte har haft några ekonomiska transaktioner med leverantören som du är kontaktperson för under två år, raderas eller avidentifieras alla personuppgifter vi behandlat. Undantag från radering av personuppgifter gäller för sådant vi behöver spara enligt lag, till exempel bokföringslagen. När vi inte längre har ett krav enligt lag på att spara sådana personuppgifter raderas även dessa.
Om du vill bli raderad tidigare kan du när du vill kontakta oss via de kontaktvägar som anges under rubriken ”Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor” så hjälper vi dig att radera alla personuppgifter som inte krävs för att fullgöra något av våra gemensamma åtaganden.

 

För dig som söker arbete, praktik eller frilansuppdrag på Kidsify och lämnar ditt CV till oss

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att förenkla tillgången till den jobbansökan du skickar in samt att kunna kontakta dig vid framtida rekryteringsprocesser.

Vilka personuppgifter behandlas?

  • Vi behandlar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt CV, ditt personliga brev och övrig information som du lämnar.

Laglig grund

  • De personuppgifter som anges ovan behandlar vi under den lagliga grunden intresseavvägning.

    Lagringsperiod

Vi lagrar dina personuppgifter i upp till två år och om inget samarbete har påbörjats raderas dina personuppgifter och ditt CV efter den tiden. Om du vill bli raderad tidigare kan du när du vill kontakta oss via de kontaktvägar som anges under rubriken ”Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor” så hjälper vi dig att radera alla personuppgifter som inte krävs för att fullgöra något av våra gemensamma åtaganden.


Så här hanterar vi på Kidsify personuppgiftsbehandlingar i e-post

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna ta emot och möjliggöra e-postkonversationer med bifogade dokument inom ramen för vår verksamhet.


Laglig grund

Vi behandlar personuppgifter i inkommande e-post under den lagliga grunden intresseavvägning.
När vi läst e-posten görs en ny bedömning om vilken laglig grund vi har för den eventuellt fortsatta personuppgiftsbehandlingen som gäller specifikt för just den behandlingen.

Behandling av dina personuppgifter och lagringsperioder

Som avsändare av e-post behandlar vi enbart personuppgifter av vanlig typ (t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress) direkt i brödtexten. Som längst lagrar vi den typen av e-post med personuppgifter i två år efter att kontakt upphört. Efter det raderar vi mejlet eller avidentifierar personuppgifterna.
Som avsändare av e-post behandlar vi extra skyddsvärda personuppgifter, t.ex. personnummer, bankkontonummer, ekonomisk information, och annan information som ligger nära privatlivet, s.k. integritetskänsliga personuppgifter, endast i bifogade filer. Vi krypterar alltid bifogade filer som innehåller integritetskänsliga personuppuppgifter.
E-postkommunikation som innehåller integritetskänsliga personuppgifter behandlar vi till dess att vi har flyttat över personuppgifterna till ett mer strukturerat format utifrån ett kommunicerat ändamål som har stöd av en laglig grund. Efter det raderar vi den bifogade filen, hela mejlet eller avidentifierar personuppgifterna med minimal fördröjning. Den fortsatta personuppgiftsbehandlingen, strukturerad eller ostrukturerad, omfattas då av gällande dataskyddsregler.
Som avsändare av e-post behandlar vi känsliga personuppgifter bara i yttersta undantagsfall, och sådana uppgifter behandlas enbart under kortast möjliga tid. Om ett kommunicerat ändamål finns och om vi har stöd av en laglig grund, flyttar vi över personuppgifterna till ett mer strukturerat format. Efter det raderar vi den bifogade filen, hela mejlet eller avidentifierar personuppgifterna utan fördröjning. Den fortsatta personuppgiftsbehandlingen, strukturerad eller ostrukturerad omfattas då av gällande dataskyddsregler.
Under den e-postkonversation som pågår vidarebefordrar vi aldrig dina integritetskänsliga eller känsliga personuppgifter utanför vår organisation eller till tredje part utan att först ha kommit överens om det med dig.
Om du vill få dina personuppgifter raderade tidigare än vad som anges ovan kan du när du vill kontakta mottagaren eller avsändaren av e-posten hos oss så hjälper den personen dig.

Profilering

Profilering innebär en automatisk behandling av personuppgifter för att bedöma vissa personliga egenskaper hos dig som kund, exempelvis för att analysera eller förutsäga dina intressen eller dina personliga preferenser. Vi använder oss av profilering för att anpassa innehållet i tjänsterna till den ålderskategori som respektive barn tillhör (om sådan uppgift har lämnats av dig) samt för att säkerställa att marknadsföring och information som skickas ut till dig är relevant och intressant för dig och ditt val av tjänst. Profilering görs baserat på de uppgifter du har lämnat till oss, samt baserat på information vi har samlat in om din användning av våra tjänster. Vi kan också använda profilering i vår kommunikation och marknadsföring via sociala medier och webbannonsering på andra webbplatser än www.kidsify.se. Du kan närsomhelst invända mot den profilering som utförs genom att kontakta oss via de kontaktvägar som anges under rubriken ”Kontaktuppgifter för dina integritetsfrågor”.

Cookies

 

Vad är cookies?

En cookie är en textfil som skickas från en server till din webbläsare och som lagras på din dator, din mobiltelefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. Cookies används exempelvis för att visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in besöksstatistik. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas informationen på din enhet till de angivna utgångsdatumen för respektive cookie.

Vilka typer av cookies vi använder och varför

Strikt nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att tillhandahålla vår hemsida. De mäter antalet unika besökare eller tillhandahåller vissa funktioner (exempelvis automatisk inloggning).

Statistik

Dessa cookies gör det möjligt för oss att samla in information om hur besökare använder vår hemsida. Vi använder informationen för att framställa rapporter och för att utveckla och förbättra hemsidan och tjänsterna. För detta ändamål använder vi Google Analytics som är en webbanalystjänst. Informationen som samlas in kommer att vidarebefordras till Google för framställning av besöksrapporter och lagras på Googles servrar i USA i enlighet med Google Analytics dataskyddspolicy. Google kan också komma att överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Funktionella cookies

Dessa cookies gör det möjligt för oss att anpassa hemsidan och tjänsterna efter de inställningar och val du har gjort, exempelvis för att komma ihåg ditt användarnamn eller land.

Annonscookies

Annonscookies samlar in information om dina aktiviteter och visat intresse på vår hemsida så att vi kan visa relevant och målinriktad annonsering i tredjepartskanaler (sökmotorer, sociala medier och annonsnätverk).

Övrigt

Utöver de cookies som nämns ovan kan vi komma att använda genomskinliga bilder (s.k. clear GIFs eller web beacons) på hemsidan, i tjänsterna och i e-postutskick i syfte att samla in statistik och för att förbättra och utveckla hemsidan och tjänsterna.

Blockera cookies

Om du inte vill acceptera cookies kan du ändra dina inställningar på din webbläsare till att blockera cookies. Observera att om du väljer att blockera cookies kan det medföra att vissa delar av hemsidan eller tjänsterna inte kommer att fungera korrekt.

bottom of page